Az óvodavezető a bíróságon próbálja tisztázni az igazát

Egy sümegi 3 éves kislány kihasználva a felnőttek figyelmetlenségét, a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kapuján kisurranva elindult hazafelé. Szerencsére nem lett semmi baj belőle, mert a járdán szembe találkozott az éppen érte jövő anyukájával.

- A képviselő-testület által jóváhagyott házirend szerint az óvoda ajtaja napközben kulcsra van zárva, de a déli órákban egy időre kinyitjuk, hogy azok a szülők be tudjanak jönni, akik ilyenkor elviszik a gyerekeket. Persze a kapu és az ajtó ekkor is be van csukva, a kilincsen kívül még egy retesszel is zárni kell mindegyiket az érkező és távozó szülőknek. Valószínűleg egyikük megfeledkezhetett erről - mutatta be a szökés körülményeit Kustosné Tobak Erzsébet, az óvoda eddigi vezetője.

- Az óvodapedagógusok munkaköri leírása szerint ők felelnek elsősorban a rájuk bízott gyerekek testi épségéért. Ezért május 3-án vizsgálóbiztos kinevezésével megindítottam a fegyelmi eljárást - folytatja Kustosné. - Igazán még el sem kezdődött a vizsgálat, amikor a képviselő-testület a polgármester úr javaslatára május 4-én rendkívüli ülésen úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít ellenem. Arra hivatkoztak, hogy nem adtam megfelelő tájékoztatást az ügyről. Ez nem volt igaz, mert május 3-án levélben jeleztem, hogy előzetes tájékozódásom után kineveztem a vizsgálóbiztost. Ettől kezdve én nem avatkozhatok az ügybe addig, amíg a vizsgálóbiztos le nem teszi a jelentését.

Elmondása szerint az óvodai vizsgálat annyit tudott rekonstruálni, hogy az érintett időben az öltözőben éppen két csoport vetkőzött. A kislány csoportjára ügyelő két óvónőnek be kellett segíteni a másik csoportba, mert abban a képviselő-testület által az ősszel elrendelt létszámcsökkentés miatt nincs meg a kötelezően előírt közalkalmazotti létszám. Pillanatok alatt történhetett az egész, valójában nem vettek észre semmit.

A két fegyelmivel párhuzamosan egy újabb szálon is elindult a cselekmény. Az óvoda szülői szervezete több mint száz aláírással május 11-én levelet küldött dr. Rédei Zsolt polgármesternek és a képviselő-testületnek, melyben tiltakoznak a testület által korábban elrendelt létszámcsökkentő intézkedések ellen. Mint írják, a lépésre az április 27-i eset késztette őket. A levél szerint a felelősöket kereső képviselőtestület valójában saját maga lehetetleníti el az óvoda működését a jogszabályba ütköző megszorító intézkedésekkel.

Ugyancsak május 11-én az óvoda közalkalmazotti tanácsa és szülői szervezete az Oktatási Hivatal - korábban OKÉV - közép-dunántúli regionális igazgatóságtól kért vizsgálatot a képviselő-testület létszámcsökkentő határozatai miatt. "A megszorító intézkedésekkel járó kényszerű létszámleépítés odáig vezetett, hogy jelenleg három gyerekcsoportban nincs meg a 2 fős óvodapedagógusi létszám, és az előírtnál egy dajkával kevesebb a közalkalmazott. Az intézményben ezzel szemben jönnek-mennek a közhasznú, közcélú foglalkoztatottak... " - fogalmaztak a beadványban.

Az első létszámcsökkentést a testület 2009. szeptember 1-én rendelte el az "óvodai feladatellátás racionálisabb megszervezése, az intézmények személyi kiadási szintjének csökkentése érdekében." Egy státusz megszüntetése mellett visszavonták az óvodavezető-helyettes helyettesi megbízását és kimondták, hogy január 1. után egy gyesen lévő helyett közalkalmazotti státuszban helyettes nem alkalmazható.

Az ülés jegyzőkönyve szerint Nagy László, az oktatási bizottság elnöke bizottsági álláspontként elmondta, hogy nem javasolják a javaslat elfogadását, mivel annak megvalósításával az intézmény jogszabályban előírt személyi feltételrendszere nem teljesülne. Farkas Béla képviselő szerint a testületnek nincs is hatásköre ilyen mélységben beavatkozni az intézményi személyi kérdésekbe.

A felvetésekre reagáló dr. Gutmayer Bernadett jegyző szerint a kérdés finanszírozóként a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Mivel a létszámcsökkentés többletköltségét az állami költségvetésből szeretnék megpályázni, ahhoz ilyen részletességgel kell a döntést meghozni. A testület a határozatot 10 igen, egy nem és két tartózkodás mellett fogadta el.

A másik létszámcsökkentő döntés a 427/2009-es számú képviselő-testületi határozat hivatalos kivonata szerint a képviselő-testület 2009. november 24-i nyilvános ülésén született. A határozattal az óvoda költségvetési létszámkeretét további három státusz megszüntetésével 26,5 főre csökkentették, ahogy az a 2010-es költségvetésben is megjelenik.

Az érintett ülés meghívójában és a nyilvánosan elérhető jegyzőkönyvében nem szerepel ilyen téma. A jegyzőkönyv szerint az utolsóként meghozott határozat a 425/2009-es számot viseli. A jegyzőkönyvben egy utalás van arra, hogy "a képviselő-testület - az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel - zárt ülésen tárgyalja az intézményi szerkezetátalakításra vonatkozó előterjesztést..."

Elektronikus levélben arra kértem dr. Gutmayer Bernadett jegyzőt, hogy jelezze, hol találom a több mint 10 százalékos létszámcsökkentést eredményező döntés előkészítő anyagait - szakértői álláspont, közalkalmazotti, szülői testület véleménye. Magyarázatot kértem arra is, miért nem találom a jegyzőkönyvben az érintett napirendi pontot. Kérdeztem azt is, hogy a leépítéssel kapcsolatban igényeltek-e állami támogatást, ha igen, mekkora összegben és elnyerték-e azt.

Dr. Gutmayer Bernadett válasza szerint a testület nyilvános ülésen döntött, hogy az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülésen tárgyalja egyebek mellett az intézményi szerkezetátalakításra vonatkozó előterjesztést. Ez az oka annak, hogy a hivatkozott határozathoz kapcsolódó előterjesztés és a zárt ülési jegyzőkönyv nem található a város honlapján.

"... A döntéskészítés folyamatában az összes érintett intézményvezető részt vett, és az ő javaslataik alapján került kidolgozásra az előterjesztés. Az önkormányzati intézményi szerkezetátalakítás tárgyalása több lépcsőben történt, már a 2942009 (IX.1.) önkormányzati határozat is tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést. Amennyiben a létszámcsökkentés illetve a vezetői státuszok csökkentése az intézmény szervezeti és működési szabályzatát is érintette, el kellett végezni annak módosítását, ami meg is történt. Az SZMSZ-t véleményezték az intézményi demokratikus szervezetek is, mielőtt az önkormányzati képviselő-testület elé került jóváhagyásra. A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak egyébként 2010. május végéig munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonyban voltak az intézménnyel. A létszámcsökkentésből adódó többletköltségekre az önkormányzat mintegy 4,3 millió Ft összegben igényelt állami támogatást, az összeg még nem folyt be az önkormányzat költségvetésébe" - szól a jegyzői válasz kérdéseimre reagáló része.

A zárt ülés elrendelésének jogszerűségéről megkérdeztük dr. Kerekes Zsuzsát, az adatvédelmi biztos irodájának főosztályvezetőjét. Aki elmondta, hogy a törvény nem teszi lehetővé a zárt ülés tartását ilyen ügyekben.

- Az önkormányzatok csak konkrét személyekkel foglalkozó döntések meghatározott körében rendelhetnek el zárt ülést, ha az érintett személy nem járul hozzá a nyilvánossághoz. A törvényellenesen elrendelt zárt ülés miatt sérül a közérdekű adatok megismeréséhez való jog, mert a zárt ülésről készült jegyzőkönyv nem nyilvános. Az adatvédelmi törvény alapján magának az önkormányzatnak nincsenek üzleti titkai, így vagyonnal kapcsolatos kérdésekben is csak akkor van lehetőség zárt ülésre, ha egy másik érintett félnek sérülhetnének az üzleti titkai a nyilvános tárgyaláson - válaszolta kérdésünkre a főosztályvezető.

Ennyi kitérő után térjünk vissza a fegyelmi eljárásokhoz.

Az óvodai vizsgálatban a két érintett óvónő elismerte a felelősségét, gondatlanságukért megrovást kaptak.

A képviselő-testület által elindított vizsgálatnál az esetről információként megelégedtek azzal, amit Kustosné és a kislány szülei elmondtak. A fegyelmi határozat indoklása szerint, a közvetlenül érintett dolgozókat meg sem hallgatták, mert úgy ítélték meg, hogy tőlük további érdemi információ nem várható.

A fegyelmi tanácsként eljáró képviselő-testület bizonyítottnak tekintette, hogy az intézményvezető elkövette a fegyelmi vétséget, mert szerintük a jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem tett eleget, és ennek következtében az intézmény egyik ellátottja közvetlen veszélybe került.

Súlyosbító körülményként értékelték, hogy szerintük Kustosné elmulasztotta a fenntartó tájékoztatását, az intézmény közalkalmazotti tanácsának és szülői szervezetének pedig olyan tájékoztatást adott, amelyből ezek a szervezetek azt a következtetést vonták le, hogy az intézmény működése törvényellenes. E véleményüket tartalmazó levelet a fenntartó tájékoztatása nélkül, annak megkerülésével juttatták el az országos szakmai szervezetekhez - fogalmaz a fegyelmi határozat indoklása.

Súlyosbító körülményként értékelték azt is, hogy "az intézményben a gyerek biztonságának fokozása érdekében nem történt semmilyen érdemi megelőző intézkedés. Az intézményvezető erre vonatkozó tevékenysége csak a javaslat kéréséig terjedt."

A fentiek alapján fegyelmi hatállyal visszavonták Kustosné vezetői megbízatását. A volt óvodavezető szerint alaptalan a döntés, ő mindent megtett, ami a kötelessége. A gyerekek veszélyeztetettségét a képviselők idézték elő azzal, hogy a törvényben előírt alá vitték a megfelelő végzettségű közalkalmazottak számát. A helyettük a testület által odairányított közcélúakkal nem lehet és nem is szabad óvodát működtetni. Kustosné a bíróságon próbálja tisztázni az igazát.

Az önkormányzat álláspontja

A cikk tartalmilag és hangulatában is azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy Kustosné Tobak Erzsébetet, aki a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde vezetői megbízását veszítette el, kell védelmébe vennie a sajtónak, és az a körülmény, hogy egy három éves gyerek felügyelet nélkül hagyta el az intézményt, és ezzel milyen veszélynek volt kitéve, csak egy mellékes körülmény.

Az esetet követően az intézményvezető mindenki felelősségét felvetette, az intézményi dolgozóktól a fenntartóig, de nem érezte át és nem ismerte el, hogy munkaszervezési probléma is lehet az intézményben, ami felveti az ő felelősségének kérdését is.

Az önkormányzati képviselő-testület intézményfenntartóként felelős a kötelező önkormányzati feladatok biztonságos ellátásáért. A költségvetési források szűkülése miatt kényszerült az elmúlt és az idei évben is az intézményekben létszámcsökkentésre, ami nem csak az óvodát, hanem az általános iskolát, a szociális és a közművelődési intézményt is érintette. A döntés meghozatala előtt az intézményvezetőktől kért a fenntartó költségcsökkentő javaslatokat, az ő javaslatuk alapján hozta meg a döntést a képviselő-testület.

A fenntartó által megállapított költségvetési keretösszegen belül az adott intézményvezető feladata és felelőssége a szakintézmény biztonságos és törvényes működésének megszervezése. Feltételezhető, hogy ezzel Kustosné Tobak Erzsébet is tisztában volt, hiszen erre is vállalkozott, amikor az intézményvezetői státusz megszerzésére 2007-ben pályázott.

A Közalkalmazotti Tanácsnak és a Szülői Szervezetnek az a megállapítása, hogy három óvodai csoportban nincs meg a két fős óvodapedagógusi létszám és az előírtnál egy dajkával kevesebb a közalkalmazott, tény szerint lehet igaz, de a közoktatási törvény nem ezt írja elő, és ettől még az intézmény működése nem törvényellenes.

A közoktatási törvény értelmében az óvodában a pedagógusok létszámát az óvodai csoportok, a kötelező órák száma, a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. A dajka létszám közhasznú státuszban történő biztosítása sem jogsértő, a törvény kizárólag a szakmai képesítést követeli meg.

Az országos szervekhez is továbbított létszámprobléma egyébként belső munkaszervezéssel megoldható, egyszerűen a törvényinél hosszabbra hagyott átfedési időket kell lecsökkenteni és úgy kialakítani az óvodapedagógusok munkaidő beosztását, hogy a törvényi előírások teljesüljenek. Ezt a munkát az átmeneti időre megbízott vezető már megkezdte, és szeptemberre ennek megfelelően kezdi meg az új nevelési évet az intézmény. Vargáné Szita Beáta megbízott óvodavezető a 2010. június 29-ei nyilvános képviselő-testületi ülésen is megerősítette, hogy a meglévő közalkalmazotti létszámmal a technikai és kisegítő munkakörökben közhasznú foglalkoztatás segítségével, az óvónők munkabeosztásának átalakításával biztosítható a megfelelő szakmai munka és az intézmény biztonságos működése.

Az intézmény közalkalmazotti közössége és szülői szervezete az intézményvezetőtől származó információk alapján indította meg az eljárást az Oktatási Hivatalnál, illetve tájékoztatta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot. Nem nehéz a párhuzamot megtalálni a levél tartalma és Kustosné Tobak Erzsébetnek az intézményi létszámhelyzetről és a közhasznú, közcélú foglalkoztatásról alkotott véleménye között. Sőt! Az intézmény dolgozóival és Szülői Szervezet tagjaival folytatott fenntartói egyeztetés során az is kiderült, hogy az óvoda dolgozói az akkor intézményvezető "erőteljes kérésére", a szervezet vezetője pedig elolvasás és a tagok tájékoztatása nélkül írta alá a fenntartó elleni feljelentésként is értelmezhető levelet.

Az intézményi demokratikus fórumok és OKÉV eljárásának felfüggesztését azt követően kérték, hogy a fenntartóval is egyeztettek.

Kustosné Tobak Erzsébet óvodavezetőként megbízása ideje alatt többször is olyan magatartást tanúsított, mely minden téren nehezítette az önkormányzattal való együttműködést, és minden alkalmat megragadott a fenntartó önkormányzat támadására, a fenntartóval szembeni hangulatkeltésre.

A cikknek az óvodavezetővel szembeni fegyelmi eljárást taglaló része kapcsán úgy vélem, hogy a fegyelmi határozat indokolási részéről csak egyoldalúan emel ki részleteket. Nem utal például arra, hogy egy korrekt vizsgálóbiztosi tevékenység tisztázta a konkrét történeti tényállást, erre vonatkozóan senki nem vitatta, hogy az eset megtörtént. A vizsgálóbiztosi jelentésből az is kitűnik, hogy a közvetlenül érintett dolgozók meghallgatására azért nem került sor, mert ők a vizsgálóbiztos megkeresésére azt válaszolták levélben, hogy ellenük belső eljárás van folyamatban, és nem kívánnak részt venni a meghallgatáson.

dr. Rédei Zsolt
Sümeg polgármestere

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

jól tették

jól tették, hogy kirúgták ezt a tobak erzsit, hiszen egy erkölcstelen nő személy, nem olyan rég a férje rajtakapta, hogy egy másikkal épp kefél.aztán ez papol erkölcsről.szánalmas.

Talán ha veled dugna

Talán ha veled dugna biztosan jó óvoda vezető lenne